O NAMA – Alfiega institut

O NAMA

OSNIVANJE

Učenje i usavršavanje na polju alternativne/tradicionalne/komplementarne medicine i tretmana, za sada, je jedino (delimično) uređeno u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME), namenjene zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima, farmaceutima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima), kao vid poslediplomskog usavršavanja. Zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine, mogu da koriste u svrhu dijagnostike i terapije.

Tokom više od deset godina organizovanja KME ukazala se potreba formiranja obrazovnih struka u oblasti alternativnih tretmana, koje bi se bavile očuvanjem i poboljšanjem kvaliteta života.

Cilj ALFIEGA Instituta je profesionalizacija i zasnivanje struke alternativnih praktičara na osnovu stručne i strukovne edukacije.

Na osnovu Klasifikacija zanimanja (Savezni zavod za statistiku, 2011), Klasifikacija delatnosti (Republički zavod za statistiku, 2010) i prihvaćene Međunarodne klasifikacije roba i usluga (Ničanska klasifikacija) ALFIEGA Institut razvija programe edukacije za polaznike koji nemaju formalno medicinsko obrazovanje.

Savremeno društvo i projekcije daljeg razvoja nameću potrebu jednog vrlo fleksibilnog sistema obrazovanja odraslih. Dostignuća nauke, informacionih tehnologija, multikulturalni i multidisciplinarni pristup zahtevaju kontinuirano obrazovanje kroz jedan drugačiji pristup. Ići u korak sa vremenom znači prihvatati promene putem sistema brzog prilagođavanja.

Neformalno obrazovanje odraslih se prihvata kao deo neprekidnog životnog učenja (Lifelong Learning Programme). Omogućava prilagodljivost obrazovnog sistema potrebama rada i tržišta, ali i potrebama pojedinaca i zajednice. Zanimanja i veštine se traže u skladu sa promenama i potrebama privrede i tržišta.

Institut ALFIEGA, kao Centar za neformalno obrazovanje odraslih, formiran je 2016. godine (rešenje APR- br. BD 16511/2016, od 01.03.2016).

Svrha svih naših programa je razviti samosvest o osnovnim preduslovima za očuvanje i poboljšanje kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Biti aktivni učesnik savremenog društva, znači uključiti se u zdravo-aktivno učenje kroz razvoj samopoštovanja, prilagodljivosti, tolerantnosti i samodiscipline i sticanje znanja i veština koji će omogućiti održivost i rast, kako pojedinca, tako i porodice i društva u celini.

Koristeći višedecenijsko iskustvo u ovoj oblasti formirali smo poseban koncept edukacije, alfiego koncept sa individualnim žigom, zaštićenim u Zavodu za intelektualnu svojinu (reg.br. 71827).

Zašto ALFIEGA?

 

A – alternativna A
L – lekovita Л
Fi – zlatni presek Ф
E – edukativna Е
G – globalna Г
A – alternativna А

ILI

ALF(A)-(OM)EGA u nalaženju zlatnog preseka Ф – sklada sa sobom, drugima i prirodom.

ORGANIZACIJA

Rad Instituta regulišu:

1. Odluka o osnivanju privrednog društva ALFIEGA Instituta – Centar za neformalno obrazovanje odraslih doo, Beograd
2. Pravilnik o radu ALFIEGA Instituta
3. Pravilnik o sprovođenju edukacije u okviru ALFIEGA Instituta
4. Poslovnik o radu Saveta rukovodilaca strukovnih grupa

Unutrašnja organizacija:

Zakonski zastupnik Instituta i direktor: dr Slavica Aranđelović

Strukovne grupe:

I. Grupa za herbalistiku, livadarstvo i gljivarstvo:

Prim dr Zoran Nikolić, rukovodilac teorijskog dela edukacije;
Dr sc Nada Petrović i dr sc Slobodan Petrović, rukovodioci praktične nastave u laboratoriji;
Prof Nebojša Menković i mr ph Slavoljub Tasić, rukovodioci terenske nastave posvećene lekovitom bilju;
Dr Radmila Luković i Radenko Lazić rukovode terenskom nastavom grupe livadara-posvećenoj samoniklom jestivom bilju

II. Grupa za tradicionalne i nove alternativne tretmane:

Dr Ana Žikić
Prim dr Ivan Grgić
Dr Ljudmila Vukosavljević

III. Grupa za kvantno-informacione tretmane (aparaturne i bezaparaturne)

Prof dr sci Ljubo Ristovski
Mr dr sc Tatjana Mišić
Spec dr Dragana Mihajlović

IV. Grupa za holističke savetnike

Dr Svetlana Mitošević
Dr Ana Trifunović
Damir Pejin, homeopata
Mr ph Lejla Ljubenković

Stručni organi

Savet rukovodilaca strukovnih grupa:

1. Prim dr Zoran Nikolić: Grupa za herbalistiku, livadarstvo i gljivarstvo
2. Dr Ana Žikić, Grupa tradicionalnih i novih alternativnih tretmana
3. Prof Ljubo Ristovski: Grupa za kvantno-informacione tretmane (aparaturne i bezaparaturne)
4. Dr Svetlana Mitošević: Grupa za holističke savetnike