Alfiego koncept – Alfiega institut

Alfiego koncept

Osnovni zahtevi na kojima se zasniva obrazovanje i formiranje strukovnog kadra u oblasti alternativne medicine i alternativnih tretmana su:

– stručna osposobljenost (praktična primena znanja i veština) u oblasti tradicionalnih tretmana i novih holističkih pristupa (alternativne medicine i alternativnih tretmana)

– samoodrživost (moralno-etički-pravno-ekonomski osnov za obavljanje samostalne delatnosti)

– višestruki holizam

– samoevolucija – rad na sebi

– salutogeneza

Koristeći ove polazne osnove za razvoj programa obrazovanja, ALFIEGA Institut je razvio posebnu, sebi svojstvenu koncepciju programa obrazovanja, zaštićenu u Zavodu za intelektualnu svojinu (r.br.71827), pod nazivom alfiego koncept.

Logo koncepta biće sastavni deo svih dokumenata izdatih od strane ALFIEGA Instituta.

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, je usvojio alfiego koncept i stekao pravo da na sva svoja dokumenta stavlja žig alfiego koncepta.

 

Alfiego koncept


ZeSHaeS / Z
dravilišteSamoevolucijaHolizamSalutogeneza /

Osnovni principi alfiego koncepta su:

holizam – samoevolucija – salutogeneza.

1. Alfiego koncept razvija princip višestrukog holizma i međusobne interakcije

Termin holizam skovao je Džen Smats (Jan Smuts, 1870 – 1950) u knjizi – Holizam i evolucija – (London, 1926). Definisao je holizam kao teoriju po kojoj je celina (holos na grčkom – ceo) više nego zbir njenih sastavnih delova. U alternativnoj medicini sveobuhvatni pristup u kome se čovek posmatra kao jedinstvo tela, duše i duha (eng. whole –ceo, celovit).

Termin je poslednjih godina ušao u svakodnevnu upotrebu i gotovo da nema oblasti u kojoj se ne pominje. Naročito popularan kada je u pitanju čovek, njegovo stabilno stanje (stanje zdravlja) ili metastabilno stanje (stanje bolesti). Upotrebljava se u ordinacijama, spa i wellness centrima, fitness centrima, savetovalištima, neurolingvističkim programima…
Jedinstvo tela, duše i duha se ponavlja kao mantra!! Da pokušamo da dopremo do tog jedinstva!

Možda će ovo poređenje biti jednostavno:

Naš duh je arhitekta našeg tela; Sigurno ste čuli „priču“ o tome da božija čestica, sveti duh..ili program našeg postojanja iz matriksa Univerzuma se spušta u 14oj nedelji našeg intrauterinog života! Moglo bi se reći da je naš duh arhitekta našeg postojanja (sveta čestica postojanja Univerzuma, Tvorca, Boga..); njegove materijalne projekcije (plana, makete) u datom preseku prostora i vremena.

Naša duša je graditelj našeg postojanja.

Naše telo je fizička radna snaga.

Ono je rezultat holističkog pristupa duha i duše i sopstvenog rada. Od toga kakav će emotivni materijal naša duša upotrebiti, kakav će materijalni supstrat koristiti naše fizičko telo, zavisi da li će prvobitna zamisao svog boravišta našeg duha (kao dela Tvorčeve promisli) biti jaka i čvrsta u sebisvojstvenosti i neponovljivosti!

Po svojoj izvornoj matrici, naše materijalno telo, kao delo zajedničkog rada arhitekte (duha) i graditelja (duše) je svemoguće i neuništivo sve do momenta kada naš duh produžava dalje u cikličnom kretanju besmrtnosti, obogaćen ili osiromašen graditeljskim umećem naše duše i fizičkim radom našeg tela.

Iz ovog ugla razmišljanja, priča o večitom životu u jednom preseku prostor-vremena je besmislena; zaustavio bi se točak kosmičke homeokineze – neprekidnog, stabilnog kretanja Univerzuma.

Da se vratimo našem budućem alfiego praktičaru i alfiego savetniku, ljudskom biću, mikrokosmosu, i negovom udelu u fraktalnoj organizaciji svega postojećeg.

Dakle, alfiego stručnjak usvaja:

1. Višestruku interaktivni holizam:

– neophodnost sopstvene holističke spoznaje terapeuta-praktičara /spoznaja o jedinstvu soptvenog tela-duše i duha/

– holistički pristup prema korisniku njegove usluge /spoznaja da se korisnik posmatra kao jedinstvo njegovog tela-duše i duha/

– holistički pristup prema Prirodi (planeti Zemlji) i Kosmosu /energiji prostora, vremena, energiji svog živog i neživog/; spoznaja o jedinstvu Čoveka-Prirode i Kosmosa

Višestruki holizam je sistem koji se sastoji iz više holističkih entiteta, koji se odlikuju sopstvenošću/samosvojstvenošću i međusobnim prožimanjem i interakcijama.
Holistički sistem terapeuta – praktičara je u interakciji sa holističkim sistemom korisnika njegove usluge, a oba sistema, zajedno i odvojeno, su u interakciji sa holističkim sistemom Prirode (planete Zemlje) i Kosmosa.

2. Spoznaja sopstvenog holizma, holizma korisnika usluga, holizma Zemlje i Kosmosa i njihovo prožimanje i interakcija osvešćuje se i razvija metodama-alatkama koje upućuju u programe rada na sebi kroz tokove samospoznaje i samoevolucije.

Alfiego stručnjak razvija i utemeljuje procese spoznaje jedinstva sopstvenog tela-duše i duha. Razvija i utemeljuje spoznaju o jedinstvu tela-duha i duše drugih. Razvija i utemeljuje spoznaju holističke prirode Zemlje i Kosmosa i međusobnog prožimanja i interakcije. Razvija i utemeljuje spoznaju o sopstvenom učešću u fraktalnoj i holističkoj organizaciji i strukturi univerzalnog postojanja.

On je deo celine, holističkog sistema, koji mu omogućava održivost i kome omogućava održivost.

Alfiego stručnjak osvešćuje, usvaja, razvija i utemeljuje alfiego koncept: voli i poštuje sebe, voli i poštuje druge, voli i poštuje prirodu, planetu Zemlju, i Kosmos. Gradi i nadgrađuje Univerzalni Holizam Postojanja.

Po svojoj izvornoj matrici prapostojanja alfiego stručnjak, alfiego korisnik, planeta Zemlja i Kosmos raspolažu izvorima/poljima zdravlja.

3. Alfiego koncept razvija princip salutogeneze; načine spoznaje izvora/polja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih i zdravlja prirode i Kosmosa.

Alfiego koncept razvija alatke/metode očuvanja, produbljivanja i širenja izvora/polja zdravlja.

Alfiego koncept se razvija u prostorno/vremenskom okruženju koje nazivamo zdravilištima.